NMA KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2021 METŲ NACIONALINEI PARAMAI GAUTI KAIMO BENDRUOMENĖMS
Posted by

NMA KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2021 METŲ NACIONALINEI PARAMAI GAUTI KAIMO BENDRUOMENĖMS

Nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d. kaimo bendruomenės Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) gali teikti paramos paraiškas jų veiklai finansuoti.

Paramos gali kreiptis:
 • kaimo bendruomenė, atitinkanti taisyklių 15 ir 16 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), įskaitant VVG, jei rajone nėra veikiančios ir rajono bendruomenes vienijančios organizacijos. Šiame papunktyje nurodyti pareiškėjai turi atitikti taisyklių 15 ir 17 punktuose nurodytus reikalavimus;
 • nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija (jos pavadinime gali būti žodžiai „sąjunga“, „asociacija“ ir kt.), atitinkanti taisyklių 15 ir 18 punktuose nurodytus reikalavimus.

Bus remiami projektai, susiję su šiomis veiklos sritimis:

– kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas;

– kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio arba laisvalaikio vietos įrengimas);

– bendruomeniškumą kaime skatinančių (įskaitant gerosios patirties sklaidos ir mokomuosius vizitus) ir tradicinių renginių organizavimas.

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaičiuotas ir PVM:

 • kai projektas teikiamas pagal pirmąją veiklos sritį – 3 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal antrąją veiklos sritį – 5 000 Eur;
 • kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį:
  • 1 500 Eur, kai paramos kreipiasi kaimo bendruomenė ir bendruomeninė organizacija;
  • 3 000 Eur, kai paramos kreipiasi rajono kaimo bendruomenes vienijanti organizacija, įskaitant VVG;
  • 6 000 Eur, kai paramos kreipiasi nacionaliniu lygiu kaimo bendruomenes vienijanti organizacija.

Paramos lėšomis mokama (neviršijant nurodytos didžiausios paramos sumos projektui):

 • iki 95 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, kai projektas teikiamas pagal pirmąją arba antrąją veiklos sritį. Likusi dalis mokama paramos gavėjo lėšomis, kurių šaltinis turi būti nurodytas paramos paraiškoje (pvz., savivaldybės administracijos lėšos, organizacijos nario mokestis, kitų fondų lėšos); suapvalinimai negalimi (46 punkto nuostata);
 • iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai projektas teikiamas pagal trečiąją veiklos sritį.

Nacionalinė parama kaimo bendruomenių veiklai teikiama pagal 2021 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Taisyklėse išdėstyti reikalavimai pareiškėjams, pateiktas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, projektų atrankos kriterijai ir kita aktuali informacija.

 

Paramos paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau  NMA) gali būti pateikta vienu iš būdų:

1. Spausdintine forma (vienas originalus egzempliorius) ir elektronine forma (įrašyta į kompiuterinę laikmeną .doc arba .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta NMA (adresas: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).

Registruotu paštu pateikta paramos paraiška ir (arba) pridedami dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip paskutinę paramos paraiškų priėmimo dieną. Kiekvienas paramos paraiškos ir jos priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo parašu. Pareiškėjas prisiima atsakomybę už paramos paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų teisingumą. Paramos paraiška su pridedamais dokumentais turi būti įsegta į segtuvą.

2. Elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir sunumeruotus, .pdf formatu) ir paramos paraiškos formą (.doc arba .docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios užtikrina teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, ir pateikti NMA el. p. dokumentai@nma.lt.

Atsiuntus paraišką NMA elektroniniu paštu įsitikinkite, ar gavote iš NMA atsakymą, kad Jūsų dokumentai gauti.

3. Karantino ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti  1 ir 2 punktuose nustatytais būdais bei paraiškas bus galima pateikti pasinaudojus „Paraiškų dėžutėmis“ (specialiai įrengtomis vietomis, kuriose gali būti pateikiamos paraiškos, tiesiogiai nekontaktuojant su kitais asmenimis). Paramos paraiškos gali būti teikiamos į NMA „Paraiškų dėžutę“, esančią adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

Iš „Paraiškų dėžučių“ paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo spaudu (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie paramos paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 d. d. informuojami paramos paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu. Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo NMA galėtų informuoti apie paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs paraišką per „Paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš NMA informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po paraiškos pateikimo privalo susisiekti su NMA, priešingu atveju, kilus ginčui dėl paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad paraiška nebuvo pateikta.  Paraiškos per „Paraiškų dėžutę“ gali būti teikiamos dvi darbo dienas trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga.

NMA darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.

Papildoma informacija teikiama NMA bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el. p. info@nma.lt.

0 Komentarai įrašui NMA KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2021 METŲ NACIONALINEI PARAMAI GAUTI KAIMO BENDRUOMENĖMS yra išjungti 78 20 sausio, 2021 Naujienos sausio 20, 2021