TIESA NUGALĖJO – IEŠKINYS ATMESTAS
Posted by

TIESA NUGALĖJO – IEŠKINYS ATMESTAS

Birželio 6 d. Klaipėdos apylinkės teismas atmetė ieškovų Alinos Petkevičienės, Laimos Karbauskienės, Jolitos Lemežienės ir Arūno Grikšo ieškinį atsakovei Vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas“, trečiaisiais asmenimis įtrauktų UAB „Litimbera“, Šventvakarių bendruomenės, Lapių bendruomenės centro ir L.Karbauskienės statybos įmonės dėl juridinio asmens sprendimo pripažinimo negaliojančiu. Ieškovai pareiškė reikalavimą pripažinti 2017 m. spalio 10 d. VVG „Pajūrio kraštas“ neeilinį visuotinį narių susirinkimą neįvykusiu, 2017 m. spalio 10 d. protokolą Nr. VS-17-2 laikyti neteisėtu, o jame priimtus sprendimus – negaliojančiais.

 

Net 8 mėnesius, kol vyko teismo procesas, VVG veikla buvo paralyžiuota. Ieškovais byloje buvo ne VVG naujokai, o ilgamečiai nariai, kurie nusprendė paprastus procedūrinius organizacijos klausimus spręsti teisme, nors žinojo kokia pažeidžiama yra organizacija, dirbanti tik su ES parama ir kokią žalą gali patirti tos paramos laukiantys pareiškėjai.

VVG turėjo dirbti be pagrindinio valdymo organo – valdybos. Sustojo daugelio klausimų, kuriems reikėjo valdybos nutarimų, sprendimas ir dabar gresia, kad nepasieksime reikiamos pažangos lygio ir neteksime 20 proc. nuo paramos lėšų. Tik Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros pastangomis organizacijai nebuvo pritaikyta griežčiausia sankcija – sutarties nutraukimas dėl paramos strategijai įgyvendinti. Visi stengėsi padėti į keblią situaciją įstumtai organizacijai. Užkertant kelią, kad tokia situacija nepasikartotų ir kitose Lietuvos VVG, buvo pakeistos Vietos projektų administravimo taisyklės ir vietos veiklos grupėms leista sudaryti Vietos projektų atrankos komitetus iš narių, o ne tik iš valdybos narių. Neturinti valdybos VVG „Pajūrio kraštas“ per aštuonis mėnesius paskelbė tik vieną kvietimą teikti paraiškas. Kažin ar Lapių ir Šventvakarių bendruomenių valdybų nariai, pritarę, kad jų bendruomenės būtų ieškovais byloje, žinojo kaip nuo tokio sprendimo nukentės kaimo bendruomenės ir smulkusis kaimo verslas?

VVG „Pajūrio kraštas“ vargai prasidėjo pasikeitus valdybai 2015 m., kai keletas asmenų atėjo organizaciją griauti, o ne kurti. Mūsų situaciją sekė dauguma Lietuvos vietos veiklos grupių, kėlėme klausimus respublikiniu mastu kaip atsilaikyti prieš „valdžią“ ne vietoje rodančius politikus, nelojalius narius, dezinformaciją.

Mūsų organizacija tapo pavyzdžiu kaip galima metodiškai ir suplanuotai bandyti užvaldyti ar net sunaikinti organizaciją, kuri vykdo tik projektinę veiklą ir pagal veiklos pobūdį yra įsprausta į daugybės taisyklių ir apribojimų rėmus. Patyrėme visko – nuo dezinformaciją skleidžiančių rašliavų – iki valdžios atstovo monologų ir nuolatinių kaltinimų per valdybos posėdžius, nuo buvusios valdybos pirmininkės nesiskaitymo su organizacijos sprendimais – iki teismo.

 

Ištrauka iš Klaipėdos apylinkės teismo sprendimo:

 

„Išanalizavus norminių aktų nustatytas taisykles ir faktinę situaciją, susidariusią priimant byloje ginčijamą sprendimą, darytina išvada, kad jokie esminiai pažeidimai, dėl kurių šis sprendimas būtų neteisėtas ir nepagrįstas, nebuvo padaryti. Kaip nustatyta iš 2017-09-08 VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos posėdžio protokolo ir kitos bylos medžiagos (liudytojų parodymų, elektroninio susirašinėjimo ir kt.), sprendimą 2017-10-05 sušaukti visuotinį VVG „Pajūrio kraštas“ narių susirinkimą priėmė šios asociacijos valdyba ir ji tokią teisę turėjo pagal savo Įstatų 31 punktą. Tai, kad toliau šio susirinkimo surengimu rūpinosi ir nežymiai ( keliomis dienomis) jo datą pakeitė nebe valdyba, o asociacijos pirmininkė, neturi jokios įtakos susirinkimo sušaukimo teisėtumui. Analizuojant įstatus, matyti, kad juose ir nėra aptarta, kas ir kaip turi tai daryti neeilinio susirinkimo metu, tuo tarpu šaukti ir organizuoti eilinius susirinkimus yra asociacijos pirmininkui numatyta pareiga ir natūralu bei protinga, kad VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkė atliko reikalingus parengiamuosius veiksmus ir šio, neeilinio, susirinkimo parengimui. Pažymėtina ir tai, kad nei Asociacijų įstatymas, nei įstatai nedraudžia keisti paskirtos susirinkimo datos ir nenustato, kas ir kokiomis aplinkybėmis tai gali daryti, todėl belieka vadovautis kompleksine situacijos analize, sąžiningumo ir protingumo reikalavimais ir pripažinti, kad esant reikalui tokie pakeitimai gali būti daromi. Galiausia pažymėtina, kad iš elektroninio susirašinėjimo asociacijos viduje matyti, kad tokie susirinkimų ir valdybos posėdžių datų pakeitimai joje vyko ir anksčiau, matyt, tai buvo objektyviai reikalinga, informacija apie pasikeitimus buvo operatyviai perduodama elektroniniu paštu ir telefonu ir tai teismas vertina ne kaip kieno nors teisių pažeidimą, o kaip normalų šiuolaikišką darbo organizavimą, siekiant taupyti visų susirinkimo dalyvių laiką ir kelionės išlaidas, optimizuoti pačius susirinkimus, išsprendžiant ar bent aptariant juose kuo daugiau klausimų ir lanksčiai bendradarbiauti bendro tikslo vardan.

 

Sąžiningumo principas šiuo atveju vertintinas tuo aspektu, ar priimdamas sprendimą juridinio asmens organas veikė gera valia (lot. bona fide), o protingumo principas – ar juridinio asmens organo sprendimas buvo pakankamai pagrįstas.

 

Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ginčijamą sprendimą – nušalinti visą asociacijos valdybą ir išrinkti ją naują – VVG „Pajūrio kraštas“ visuotinis narių susirinkimas priėmė todėl kad tuometinė valdyba nebegalėjo konstruktyviai dirbti ir priimti sprendimų ir buvo išnaudotos visos galimybės pašalinti šiuos trūkumus nuosaikesniais būdais ( pačiai valdybos pirmininkei siūlyta atsistatydinti, valdybos nariams siūlyta susitarti tarpusavyje ir kt.). Jokių įrodymų, kad šis sprendimas būtų buvęs priimtas piktavališkai, be pagrindo , akivaizdžiai siekiant naudos ar žūtbūt suteikti valdžią kitiems iš anksto žinomiems asmenims, byloje nepateikta. Ieškovai ir trečiasis asmuo bandė įrodinėti VVG „Pajūrio kraštas“ pirmininkę uzurpavus visą valdžią ir netinkamai ją įgyvendinant, tačiau be jų kandžių kaltinimų ir įtarinėjimų jokios objektyvios informacijos, įgalinančios daryti išvadą apie R.Damulienės įtaką ginčijamų sprendimų priėmimui, nepateikė, susirinkimui atšaukti ir ją iš užimamų pareigų nesiūlė. Visa tai įgalina teismą daryti išvadą, kad susirinkimui priimant ginčijamus sprendimus ir sąžiningumo bei protingumo principai nebuvo pažeisti, o kaip tik – buvo įgyvendinti, paraidžiui nesekant trūkumų ir nutylėjimų turinčiais įstatais, o labiausiai pasikliaujant asociacijos narių atstovų sveiku protu ir ūkiškumu.“

0 Komentarai įrašui TIESA NUGALĖJO – IEŠKINYS ATMESTAS yra išjungti 494 07 birželio, 2018 Naujienos birželio 7, 2018