SKELBIAMAS KONKURSAS VŠĮ VIETOS GAMINTOJŲ GILDIJOS DIREKTORIAUS DARBO VIETAI UŽIMTI
Posted by

SKELBIAMAS KONKURSAS VŠĮ VIETOS GAMINTOJŲ GILDIJOS DIREKTORIAUS DARBO VIETAI UŽIMTI

Direktoriaus funkcijos:
1. Organizuoja įstaigos darbą ir užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, įstaigos įstatų, kitų teisės aktų bei projekto „ABC vietos gamintojams” tikslų;
2. Įstaigos vardu sudaro sutartis su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, išduoda įgaliojimus, priima sprendimus dėl įstaigos veiklos organizavimo ir plėtojimo, tvirtina įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
3. Rengia bei vykdo veiklos bei tarptautinio bendradarbiavimo programas, teikia metines veiklos, finansines ataskaitas įstatymų nustatyta tvarka bei Vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas“;

4. Teikia Vietos veiklos grupei „Pajūrio kraštas” pasiūlymus dėl VšĮ Vietos gamintojų gildijos įstatų pakeitimų;
5. Įstatymų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia įstaigos darbuotojus, skatina juos ir skiria jiems drausmines nuobaudas, organizuoja darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;
6. Tvirtina vidaus darbo ir tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos instrukcijas, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo apmokėjimo tvarką, pareigybių ir etatų sąrašą;
7. Tvirtina pajamų, gautų iš įstaigos teikiamų paslaugų ir programų, išlaidų sąmatas;

8.Vykdo veiklos viešinimą.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Projektinio darbo patirtis;
    2. Turėti ne mažiau kaip vienerių metų vadybinio darbo patirtį;
    3. Išmanyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
    4. Turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse;
    5. Mokėti vertinti esamą verslo aplinką;

6.Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas;

7. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
8. Mokėti užsienio kalbą;

9. Išmanyti raštvedybos pagrindus;

10. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu);

11. Mokėti rengti ir įgyvendinti projektus;

12. Būti susipažinusiam su projektu „ABC vietos gamintojams” (medžiaga pateikiama tik prašymą pateikusiems kandidatams).

 

 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Pretendentų atranką vykdo: Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ pirmininkas.

Pokalbio metu pretendentų bus prašoma pristatyti Gildijos veiklos viziją.

Pretendentai bus atrenkami balsavimo būdu (surinkęs daugiausia balsų, taps VšĮ Vietos gamintojų gildijos direktoriumi).

Visi pretendentai pasirašo konkurso protokole. Laimėtojas pradeda eiti pareigas sekančią dieną po protokolo pasirašymo.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Gyvenimo aprašymą (CV);
3. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. Vadybinio darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Pretendentų atrankos data 2018 m. gegužės 15 d., 13 val.
Darbo krūvis: 1 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklausys nuo darbo rezultatų pasiekimo, sąlygos bus aptariamos pokalbio metu.

Dokumentai priimami iki 2018 m. gegužės 15 d., 12 val.,  Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ būstinėje, adresu Klaipėdos g. 74, Gargždai. Telefonai pasiteirauti: (8 615 13 814, 8 613 17 902, el. p. pajurio.krastas@gmail.com
PASTABA. Pretendentas dokumentus gali pateikti  asmeniškai arba siųsti el. paštu.

KONKURSO SĄLYGOS PDF

0 Komentarai įrašui SKELBIAMAS KONKURSAS VŠĮ VIETOS GAMINTOJŲ GILDIJOS DIREKTORIAUS DARBO VIETAI UŽIMTI yra išjungti 344 09 gegužės, 2018 Naujienos gegužės 9, 2018